Wraz z rozpoczęciem września 2021 roku, Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dotacje z państwa. Dzięki tym środkom Gospodynie będą mogły podejmować lepsze działania dla lokalnej społeczności wsi. 

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga finansowo Kołom Gospodyń Wiejskich. Dofinansowanie przyznane zostanie po raz czwarty. Całkowita pula wynosi około 70 mln złotych. Pieniądze, które otrzymują stowarzyszenia przeznaczane są w całości na wsparcie lokalnych działań edukacyjnych, kulturalnych i wielu innych. 

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek o dotację trzeba należeć do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Koło, które nie jest zarejestrowane, powinno najpierw ubiegać się o dodanie do tej grupy. 

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Nabór pism trwa do 30 września 2021 roku lub wyczerpania finansów z puli. 

Ilość pieniędzy, które zostaną przyznane zależy od wielkości Koła Gospodyń Wiejskich. Jeśli koło liczy nie więcej niż 30 członków, może otrzymać 5 000 złotych. 6 000 tysięcy złotych uzyskają koła z liczbą od 31 do 75 członków. Natomiast koło liczące ponad 75 członków może uzyskać nawet 7 000 tysięcy złotych.

Zobowiązania Kół Gospodyń Wiejskich

Aby dofinansowanie zostało przyznane, koło musi wyrazić zgodę na kilka zobowiązań:

  1. wykorzystanie pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2021 r.;
  2. rozliczenie dotacji poprzez sprawozdanie z kosztów pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.;
  3. jeśli koło nie wykorzysta pieniędzy musi je zwrócić; to samo dotyczy sytuacji wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem i niewykorzystania w terminie do 31 grudnia 2021 r. lub niezłożenia rozliczenia poprzez sprawozdanie;
  4. przechowywanie dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pieniędzy do końca roku 2022, a także ich udostępnienie na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.